Thư viện đề thi


Được tìm kiếm nhiều: #2011 #1 #2016 #3 #2017

LISTENING TEST 1

Bộ đề thi: LISTENING TEST 1

40 | 21 | 1
4 phần thi | 40 câu hỏi

READING TEST 1

Bộ đề thi: READING TEST 1

60 | 35 | 0
3 phần thi | 40 câu hỏi

WRITING TEST 1

Bộ đề thi: WRITING TEST 1

40 | 19 | 0
2 phần thi | 2 câu hỏi

SPEAKING TEST 1

Bộ đề thi: SPEAKING TEST 1

20 | 14 | 0
3 phần thi | 3 câu hỏi

LISTENING TEST 2

Bộ đề thi: LISTENING TEST 2

25 | 8 | 0
4 phần thi | 40 câu hỏi

READING TEST 2

Bộ đề thi: READING TEST 2

60 | 19 | 0
3 phần thi | 40 câu hỏi

WRITING TEST 2

Bộ đề thi: WRITING TEST 2

40 | 7 | 0
2 phần thi | 2 câu hỏi

SPEAKING TEST 2

Bộ đề thi: SPEAKING TEST 2

60 | 7 | 0
3 phần thi | 3 câu hỏi

LISTENING TEST 3

Bộ đề thi: LISTENING TEST 3

60 | 4 | 0
4 phần thi | 40 câu hỏi

READING TEST 3

Bộ đề thi: READING TEST 3

60 | 11 | 0
3 phần thi | 40 câu hỏi

WRITING TEST 3

Bộ đề thi: WRITING TEST 3

40 | 2 | 0
2 phần thi | 2 câu hỏi

SPEAKING TEST 3

Bộ đề thi: SPEAKING TEST 3

60 | 3 | 2
3 phần thi | 3 câu hỏi

LISTENING TEST 4

Bộ đề thi: LISTENING TEST 4

60 | 1 | 0
4 phần thi | 39 câu hỏi

READING TEST 4

Bộ đề thi: READING TEST 4

60 | 1 | 0
3 phần thi | 40 câu hỏi

WRITING TEST 4

Bộ đề thi: WRITING TEST 4

60 | 1 | 0
2 phần thi | 2 câu hỏi

SPEAKING TEST 4

Bộ đề thi: SPEAKING TEST 4

20 | 0 | 0
3 phần thi | 3 câu hỏi

LISTENING TEST 5

Bộ đề thi: LISTENING TEST 5

60 | 0 | 0
4 phần thi | 40 câu hỏi

READING TEST 5

Bộ đề thi: READING TEST 5

60 | 1 | 0
3 phần thi | 40 câu hỏi

WRITING TEST 5

Bộ đề thi: WRITING TEST 5

60 | 2 | 0
2 phần thi | 2 câu hỏi

SPEAKING TEST 5

Bộ đề thi: SPEAKING TEST 5

60 | 1 | 0
3 phần thi | 3 câu hỏi